Aydınlatma Metni

İSTANBUL HEALİNG ACADEMY (“İHA”)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

İstanbul Healing Academy (“İHA” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İHA tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle tarafımıza bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’nin öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan diğer işlemlere tabi tutulabilecektir.

 1. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin İçeriği ve Bunların Toplanma Yöntemi 


Kişisel Veri


Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eğitime katılan kişi, ankete katılan kişi bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Müşteri İşlem Verisi Ödemeye ait bilgiler, İşe başlama tarihi, çalışılan gün sayısı, Twitter/Instagram/Facebook/LinkedIn kullanıcı adı, eğitim ile ilgili görüşü, firma bilgileri ve detayları. 
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiFiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Pazarlama Verisi Faaliyet raporu, ilgi alanları, sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgiler, 
Diğer Veriler Vergi kimlik numarası, ankete katılan kişi ile ilgili bilgiler, ankete katılan kişi unvanı ve görevi, firma adı. 
Özlük Verisi Çalıştığı sektör, bölüm ve unvanı, bağlantı kişisi ile ilgili bilgiler. 
Finans VerisiMal ve hizmetlerin toplam bedeli, hesaplanan gelir vergisi detayları, asgari geçim indirimi detayları, gayri safi tutarı, kesilecek gelir vergisi, brüt ücret tutarı gibi bilgiler. 

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması sürecinde ve sözleşme ilişkisinin devamı boyunca, elektronik ya da fiziksel ortamda doldurulacak olan formlardan, telefon görüşmelerinden, web sitesinden, sosyal medya hesaplarından, veri entegrasyonuyla, kamera çekimi vasıtasıyla, Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığıyla ve Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından özellikle aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

• Müşteri bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, 

• E-bülten kayıtlarının yapılması, 

• Eğitim değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Eğitim katılım ve takip süreçlerinin yürütülmesi, 

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu raporlamaların yapılması, 

• Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi, 

• Müşteri portföy çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

• Hizmet satış ve pazarlamaları için gerekli pazar araştırmalarının yapılması, 

• İHA yayınlarının ilgili kişilere ulaştırılması, 

• Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

• İş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanunda düzenlenen süreler boyunca muhafaza edilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Dayandığı Hukuki Sebepler 

Kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca;

 1. kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 2. Şirketimizle aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
 3. Şirketimizin Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 4. Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin Veri Sorumlusu sıfatıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, İHA tarafından işlenebilecek ve İHA’nın bağlı şirketlerine de aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, İHA’nın hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükârda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. 

İHA, kişisel verileri yurt içinde gerekli şartlar sağlandığı zaman aktarabileceği gibi ilgili Kanun ve mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli bütün güvenlik önlem ve tedbirleri alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere de aktarabilir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVKK’nin 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler
 • Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,
 • Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmesi,
 • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,
 • Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,
 • Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması,
 • Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması.
 1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
 • KVKK’ye ilişkin Şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
 • KVKK’ye uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,
 1. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVKK’nin 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 1. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@istanbulhealingacademy.com adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. KVKK’nin 13. maddesine uygun olarak talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İHA, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte İHA gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve/veya ek bilgi isteyebilmektedir. İHA tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; İHA tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

İHA Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Film Akademi tarafından hazırlanmıştır. 

Binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Mebusan Yokuşu No:15 K:4-5 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@istanbulhealingacademy.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. 

Veri Sorumlusu: İstanbul Healing Academy (İHA)

Adres: Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Mebusan Yokuşu No:15 K:4-5 Beyoğlu/İstanbul

E-posta: info@istanbulhealingacademy.com

İnternet Sitesi: istanbulhealingacademy.com